02-463 4490

12/4 หมู่ 5, ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์, ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 10130

9829?1465549733

สินค้า

เหล็กแผ่น STEEL SHEET & PLATE
39907?1437028947
ท่อ API API PIPES
39905?1437028947
ท่อดำ แป๊ปกลม CARBON STEEL PIPES
39829?1437028781
เหล็กไวแฟรงส์ WIDE FLANGE
39825?1437028777
เหล็กแบน STEEL FLAT BARS
39823?1437028768
เหล็กรางน้ำ ANGLES-CHANNELS
39821?1437028765
เหล็กฉาก STEEL ANGLE BARS
39820?1437028765
เหล็กตัวซี STEEL LIGHT LIP CHANNEL
39819?1437028765
เหล็กเพลาขาวนอก IMPORT STEEL-ROUND BARS
39812?1437028752
เหล็กเพลาขาวใน STEEL-ROUND BARS
39810?1437028743

เกี่ยวกับเรา ดูทั้งหมด

บริษัท ทองประภาค้าเหล็ก จำกัด

เปิดกิจการมาเปนเวลากวา 30 ปี ซึงทางเราไดจัดจำหนายเหลกหลายชนิดไดแก เหลกเพลาขาว, เหลกตัวซี, เหลกฉาก, เหลกรางนำ, เหลกแบน, เหลกไอบีม, เหลกไวดแฟรงค, เหลกเอชบีม, เหลกแผน, เหลกกลอง, เหลกขอออย, เหลกเสน, เหลกกันสึก, เหลกทนความรอน, เหลกแขงใบมีด SCM440 ,เหลกสปริง SK5 ,เหลก ASTM A36,เหลก ASTM A572 GR50,เหลก DIN ST37, เหลก DIN ST52-3, เหลกรางรถไฟ, ลวดผูกเหลก, แปปแบน, แปปสีเหลียม, ทอเอพีไอ, ทอเหลกดำ, ทอสแตนเลส, สแตนเลส, วัสดุกอสราง และเหลกรูปพรรณทุกชนิด

จากสาขาแรกบริเวณเซียงกง เยาวราช จากนั้นจึงเปิดสาขาที่ 2 คือ บริษัท ทองประภาค้าเหล็ก จำกัด

โดยมีโกดังแหงไวเกบสินคาอีก 2 แหง คือ บริเวณถนนสุขสวัสดิ 43 และบริเวณวัดกิงแกว ถนนบางพลี ทำใหเรามีความสามารถในการเกบสินคาไดเปนจำนวนหลายพันตัน


เวลาทำการ

  •  จ-ส
    08:00 AM-07:00 PM

ติดต่อเรา

  • 02-463 4490
  • tpp.steel@gmail.com
  • 12/4 หมู่ 5, ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์, ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 10130
#